Deze website wordt gepubliceerd door Gertjan Koster. Deze website wordt aangeboden onder de navolgende voorwaarden. Door het bezoeken van deze website verklaart men zich akkoord met deze voorwaarden.

De website en alle informatie die op deze website is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten. Deze website is niet bedoeld voor gebruikers die krachtens de regelgeving van het rechtssysteem waaraan hun gebruik van deze website is onderworpen, in strijd handelen met dat recht, indien zij de website bezoeken.

Alle rechten terzake de inhoud en de lay-out van deze website berusten bij Gertjan Koster, haar licentie- en/of haar opdrachtgever(s). Publicatie van deze website houdt geenszins een goedkeuring of toestemming in om (delen van) deze website te verveelvoudigen of te openbaren.
Hyperlinks naar deze website mogen slechts op een zodanige wijze worden gerealiseerd dat te allen tijde duidelijk is dat deze website wordt aangeboden door Gertjan Koster en bij het publiek niet de indruk wordt gewekt dat de website van Gertjan Koster door een derde wordt aangeboden.

Gertjan Koster betracht de uiterste zorg om haar website adequaat te beveiligen tegen manipulatie van de inhoud van deze website door derden. Gertjan Koster kan echter niet onvoorwaardelijk garanderen dat de inhoud van haar website ook daadwerkelijk door haar is gepubliceerd. Mocht de inhoud van deze website ondanks deze verplichting door derden zijn gemanipuleerd, dan aanvaarden Gertjan Koster terzake geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoe ook genaamd. Zodra Gertjan Koster van een dergelijke manipulatie op de hoogte is, zal zij in redelijkheid adequate maatregelen treffen teneinde eventuele schade zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken.

Gertjan Koster is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van handelen op grond van de informatie of adviezen die de bezoeker van de website aantreft. Tevens aanvaarden Gertjan Koster geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van of toegang tot deze website.
Op al het bezoek van deze website en alle (navigatie-)handelingen die hierop worden verricht, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden kunnen door Gertjan Koster te allen tijde worden gewijzigd. Elke aanpassing zal onmiddellijk op deze website worden gepubliceerd, onder vermelding van het versienummer van de nieuwe voorwaarden.
Het copyright van alle op deze website getoonde foto’s berust bij Gertjan Koster. Overname van foto’s voor publicatie of persoonlijk gebruik kan alleen na schriftelijke toestemming van Gertjan Koster.

Voor verdere informatie aangaande de overname van mijn foto’s, stuur een e-mail.

Gertjan Koster Fotografie is ingeschreven bij de KvK onder nummer 30278127 en is een handelsnaam van Photo & Events.